Vă informăm că la sfârșitul anului 2017 au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de acte normative ce au adus modificări semnificative legislației fiscale din România.
În cele ce urmează vă prezentăm cele mai importante modificări aduse Codului fiscal, aplicabile de la începutul anului 2018:

 • În Monitorul Oficial nr. 885/10.11.2017 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Vă prezentăm în cele ce urmează sumarul principalelor modificări aduse de acest act normativ:

1. Impozit pe profit

 • introducerea unui nou capitol în Codul fiscal prin care sunt transpuse prevederile Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, prin care sunt reglementate următoarele:
  • introducerea unor noi reguli privind limitarea deductibilității dobânzii şi a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic – astfel, prevederile anterioare în acest sens care aveau în vedere criteriul gradului de îndatorare şi a nivelului ratei dobânzii NU mai sunt aplicabile de la începutul anului 2018;
  • introducerea unor prevederi care reglementează regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare;
  • introducerea unei reguli generale anti-abuz;
  • introducerea unor noi reguli fiscale privind societățile străine controlate.

2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

 • eliminarea din cadrul definiției microîntreprinderilor a prevederilor cu privire la exceptarea de la aplicarea regimului microîntreprinderilor a societăţilor care desfășoară activitatea în anumite domenii precum domeniul bancar, asigurări, jocuri de noroc, exploatare, consultanță și management – astfel, începând cu anul 2018, impozitarea pe veniturile microîntreprinderilor poate fi aplicată și acestor societăți;
 • majorarea plafonului până la care o societate se poate califica ca plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor de la 500.000 Euro la 1.000.000 Euro;
 • abrogarea prevederilor conform cărora societățile care dețin un capital social de cel puțin 45.000 lei ar fi putut opta pentru aplicarea regimului de impozit pe profit.

3. Impozit pe venit

 • reducerea cotei de impozitare de la 16% la 10%. De asemenea, pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală, se reduce cota de impozitare pentru reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți anticipate de la 10% la 7%;
 • modificarea nivelului deducerilor personale aplicabile veniturilor din salarii. Concret, valorile se indexează în funcţie de salariul minim pe economice aplicabil de la 1 ianuarie 2018 în sumă de 1.900 lei.

4. Contribuții sociale obligatorii

 • modificarea sistemului de impunere a contribuțiilor sociale obligatorii
  Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018, pentru veniturile din salarii, persoanele fizice care au calitatea de angajat datorează contribuția de asigurări sociale în cotă de 25% și contribuția de asigurări sociale de sănătate în cotă de 10%, iar angajatorii datorează contribuția asiguratorie pentru muncă în cotă de 2,25%. De asemenea, angajatorii mai pot datora și contribuții de asigurări sociale în cotă de 4% în cazul condițiilor deosebite de muncă sau în cotă de 8% în cazul condițiilor speciale de muncă, după caz.Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură sau venituri din alte surse, sunt aduse modificări semnificative modalității de impunere a contribuțiilor datorate conform reglementărilor fiscale, inclusiv asupra determinării bazei de calcul.

5. Taxa pe valoarea adăugată

 • introducerea unei noi prevederi conform căreia organele fiscale au dreptul de a refuza deducerea TVA dacă pot demonstra cu certitudine faptul că persoana impozabilă știa sau ar fi trebuit să știe că operațiunea în urma căreia s-a născut dreptul de deducere era implicată într-o fraudă privind taxa pe valoarea adăugată care a intervenit în amonte sau în aval în lanțul de livrări/prestări.

6. Accize și alte taxe speciale

 • modificări aduse calculului de impozit pe mijloacele de transport.
 • Mecanismul de plată defalcată a TVA
  În Monitorul Oficial nr. 1036/28.12.2017 a fost publicată Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.
  În plus față de aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017, Legea nr. 275/2017 a adus și o serie de modificări mecanismului de plată defalcată a TVA. Cea mai importantă modificare vizează categoriile de persoane care au obligativitatea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA. În mod specific, obligativitatea aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA se aplică numai pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care se află în una dintre următoarele situații:

  • înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA restante la bugetul de stat, în condițiile și situațiile specificate de lege;
  • se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.