Vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicată LEGE nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate (denumită în cele ce urmează „Legea”).
Legea transpune la nivel național o serie de cerințe impuse de UE prin Directiva 2014/56/CE și prin Regulamentul european nr. 537/2014 ca parte a reformei cadrului de reglementare a piețelor financiare, cu privire la rolul și modul în care funcția auditorului financiar poate fi consolidată pentru a contribui la îmbunătățirea stabilității financiare și a protecției investitorilor.
Noua lege conține prevederi care stabilesc o răspundere contravențională pentru:

  • entitățile de interes public care nu respectă cerințele privind organizarea și funcționarea comitetului de audit;
  • entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar și care nu organizează și nu asigură exercitarea activității de audit intern.

Contravențiile pentru aceste două aspecte se sancționează cu amendă de la 50.000 lei până la 100.000 lei.
O altă noutate este aceea ca definiția auditului statutar a fost extinsă și asupra auditurilor voluntare efectuate de entitățile mici și care publică situațiile financiare și raportul de audit.
Comitetul de audit
Entitățile de interes public trebuie să aibă un comitet de audit.
Comitetul de audit trebuie să fie un comitet independent sau un comitet al consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate.
Comitetul de audit este alcătuit din membri neexecutivi ai consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate şi/sau din membrii desemnați de adunarea generală a acționarilor sau asociaților entității auditate.
Comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții:

  • informează administratorul entității sau membrii consiliului de administrație/supraveghere ai entității auditate, după caz, cu privire la rezultatele auditului statutar şi explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare şi care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
  • monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
  • monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate şi a sistemelor de management al riscului entității şi, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia;
  • monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale şi al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia;
  • evaluează şi monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate şi analizează oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată;
  • răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit şi recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor organului de administrație auditorul financiar care urmează a fi desemnat.

Audit Intern
Toate entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activității de audit intern.
Audit statutar este un audit al situațiilor financiare anuale individuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit, în măsura în care:

  • este obligatoriu în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern (cf. art. 34 din Legea contabilității 82 din 1991, Cap. 10 din Ordinul 1802 din 2014 sau alte prevederi legale, după caz);
  • este efectuat în mod voluntar la entitățile mici, iar situațiile financiare auditate sunt publicate, împreună cu raportul de audit statutar;

Auditorul financiar care este responsabil pentru efectuarea unui audit intern potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului CAFR nr. 48/2014, pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internațional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global).
Activitatea de audit intern poate fi organizată într-un compartiment distinct, în structura organizatorică a entității sau, opțional, poate fi externalizată, caz în care aceasta se va desfășura pe baze contractuale.

Darian DRS AUDIT vă poate ajuta în organizarea și exercitarea auditului intern.
Echipa Darian DRS AUDIT vă stă cu plăcere la dispoziție pentru orice întrebări sau discuții cu privire la acest subiect.

 

Cu stimă,
Echipa Darian DRS Tax

Logo Darian DRS SA
Darian DRS Tax SRL
Bucharest
3-5 Ernest Juvara, 4th floor,
district 6, 060104
021.312.27.86
www.darian.ro