Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 589 din data de 18 iulie 2019 şi a intrat în vigoare la 21 iulie 2019, prin intermediul căreia a fost abrogată vechea Lege nr. 656/2002, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002.
Proiectul de Lege promovat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a avut drept obiectiv asigurarea transpunerii obligatorii în dreptul intern a prevederilor:

 • Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului; şi ale
 • Directivei (UE) 2016/2.258 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor.

Totodată, în Monitorul Oficial al României, nr. 736 din data de 9 septembrie 2019 a fost publicat Regulamentul BNR nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin intermediul căruia a fost aprogat vechiul Regulament aplicabil, respectiv, Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Principalele noutăţi legislative prevăzute de Legea nr. 129/2019:

 1. Se extinde sfera entităţilor raportoare care au obligaţia de a transmite Oficiului Naţional, fiind incluşi în această categorie: furnizorii de servicii de jocuri de noroc, persoanele care acordă consultanţă financiară şi de afaceri, alte entități și persoane fizice care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.
 2. Sunt prevăzute expres entităţile raportoare care au obligaţia de a Transmite Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor rapoarte pentru tranzacţiile suspecte.
 3. Se extinde sfera noţiunilor de ,,bunuri”, ,,client”, ,,funcţii publice importante”.
 4. Sunt definite tranzacţiile suspecte prin identificarea unor anumite ipoteze.
 5. Limita pentru raportarea tranzacţiilor în numerar este stabilită de Lege la 10.000 Euro.
 6. Se impune obligaţia entităţilor raportoare de a raporta toate transferurile de fonduri a căror limită minimă este de 2.000 Euro.
 7. Sunt reformulate reglementările privind măsurile de cunoaştere a clientelei.
 8. Este prevăzută posibilitatea entităţilor raportoare de a aplica măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei exclusiv pentru clienţii încadraţi la un grad de risc redus.
 9. Odată cu aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, enitățile raportoare vor avea obligația de a de a păstra în format letric sau în format electronic toate înregistrările obţinute prin aplicarea acestor măsuri.
 10. Toate societățile înregistrate în Registrul Comerțului au obligația să depună o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii. Nedepunerea acestei declarații va fi sancționată contravențional cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
 11. Se interzice emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente. De asemenea, acţiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a legii vor fi convertite în acţiuni nominative. Deţinătorii cu orice titlu de acţiuni la purtător le vor depune la sediul societăţii emitente în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a legii iar acțiunile nedepuse în termenul menționat anterior vol fi anulate de drept.
 12. Sancţiunea care intervine în cazul persoanelor juridice care încalcă prevederile Legii este avertismentul sau amenda de la 25.000 lei până la 150.000 lei, limita superioară fiind majorată cu 10% din veniturile totale raportate la anul fiscal anterior săvârşirii faptei Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.

Principalele noutăţi legislative prevăzute de Regulamentul BNR nr. 2/2019:

Noul regulament BNR referitor la privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului extinde aria de aplicare a reglementărilor specifice acestui domeniu, cuprinzând astfel și instituțiile de plată, instituțiile emitente de monedă electronică, precum și instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special al BNR sau în Registrul general al BNR care au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică precum și persoanele juridice române ce prestează activități în mod direct în alte statele membre UE, în baza pașaportării, în calitate de instituții de credit, instituții de plată sau instituții emitente de monedă electronică.

Totodată noul regulament include cerințe mai stricte în ceea ce privește cunoașterea clientelei, societățile care intră în sfera de aplicare a Regulamentului fiind nevoite a implementa cerințe suplimentare privind informațiile solicitate la deschiderea unei relații de afaceri, precum și cerințe suplimentare privind personalul și organizarea internă, societățile relevante având un termen de conformare destul de scurt, până în data de 17 ianuarie 2020.