În cazul în care există persoane care închiriază în scop turistic camere, acestea trebuie să știe ce regimuri de impozitare sunt aplicabile, iar în cele ce urmează ne dorim să atragem atenția asupra unor aspecte ce ar putea influența strategia de business adoptată.

Prevederi legale

Conform art. 83 din Codul fiscal, veniturile impozabile din cedarea folosinței bunurilor sunt acele venituri, în bani și/sau natură, care provin din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar/ uzufructuar/deținător legal, altele decât veniturile din activități independente.

De asemenea, Codul fiscal prevede faptul că în categoria veniturilor din cedarea folosinței bunurilor intră și veniturile obținute de un proprietar din închirierea camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv.

Nu vom detalia situația persoanelor care închiriază un număr mai mare de 5 camere, întrucât veniturile obținute în acest caz sunt calificate ca venituri din activități independente pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau în sistem real și se supun impunerii potrivit regulilor aplicabile activităților independente.

În cazul veniturilor obținute din închirierea în scop turistic a unui număr de camere inferior plafonului de 5 camere, beneficiarii de venit datorează impozit pe venit ca normă anuală de venit, normă de venit publicată anual și stabilită de autoritățile fiscale pe baza unor criterii specifice indicate de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului împreună cu Ministerul Finanțelor Publice.

Totuși, persoanele care închiriază în scop turistic mai puțin de 5 camere, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, iar în cazul în care își exprimă această opțiune, au obligația de a completa Registrul de evidență fiscală.

Opțiunea se exercită pentru fiecare an fiscal, prin completarea declarației privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, sau în termen de 30 de zile de la data obținerii veniturilor dacă acest eveniment are loc în cursul anului.

Pentru această situație, ca și în cazul determinării impozitului pe bază de normă de venit, se vor datora plăți anticipate de impozit pe venit, pe baza informațiilor estimative ce sunt plătite în doua rate egale pana la data de 25 iulie și 25 noiembrie a fiecărui an.

În ceea ce privește plățile anticipate, conform art. 86, alin. (3) și (4) precizează faptul că „(3) În cursul anului fiscal contribuabilii sunt obligați să efectueze plăți anticipate cu titlu de impozit către bugetul de stat, în contul impozitului anual datorat, în două rate egale, astfel: 50% din impozit până la data de 25 iulie inclusiv și 50% din impozit până la data de 25 noiembrie inclusiv. în cazul în care decizia de impunere pentru anul fiscal în curs nu a fost emisă până la data de 1 noiembrie, precum și în cazul contribuabililor care realizează venituri definite la art. 83 alin. (3) după data de 1 noiembrie a anului fiscal în curs, nu se mai stabilesc plăți anticipate, venitul net anual urmând să fie supus impunerii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declarației privind venitul realizat.

(4) Organul fiscal competent stabilește plățile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declarația privind venitul estimat/norma de venit și emite decizia de impunere, care se comunică contribuabililor, potrivit procedurii stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F. Pentru declarațiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plăți anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârșitul anului urmând să fie supus impozitării, potrivit deciziei de impunere emise pe baza declarației privind venitul realizat.

Pe lângă impozitul anual datorat de către persoanele care închiriază în scop turistic mai mult de 5 camere aflate în proprietate personală, acestea sunt obligate la plata contribuțiilor sociale obligatorii, respectiv la plata contribuțiilor sociale de sănătate, în cotă de 5,5% din venitul net realizat.

Aspecte practice

În contextul celor de mai sus, fiecare persoană care intenționează să închirieze în scop turistic mai puțin de 5 camere, ar trebui să analizeze care dintre alternative este potrivită situației proprii.

Impozitul determinat pe baza normei de venit stabilită pentru anumite camere închiriate rămâne neschimbat indiferent de nivelul veniturilor, astfel încât pot exista scenarii în care raportat la perioada estimată a fi ocupată de turiști și veniturile obținute, câștigul să fie redus de impozitul datorat.

Pentru aceste situații opțiunea privind stabilirea venitului în sistem real să reprezinte o alternativă mult mai potrivită, întrucât impozitul pe venit variază în funcție de veniturile obținute.

Totodată, alternativa sistemului real ar putea reprezenta o soluție favorabilă mai ales în situația în care se estimează a fi înregistrate cheltuieli într-un volum mai mare, de exemplu în cazul în care se intenționează a se efectua lucrări de renovare/modernizare.
Articol publicat prima oara pe Avocatnet.ro.