Vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 595/12.07.2018 a fost publicată Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației (denumită în cele ce urmează „Legea nr. 163/2018”), cu intrare in vigoare de la 15.07.2018.

Legea nr. 163/2018 aduce modificări şi completări cu privire la posibilitatea repartizarii profitului contabil net realizat trimestrial către acţionari/asociaţi sub forma dividendelor, faţă de prevederile anterioare, conform căror exista obligaţia de a efectua repartizarea după aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Prezentăm succint în cele ce urmează aspectele relevante reglementate prin Legea nr. 163/2018:

  • societăţile pot opta pentru repartizarea trimestrială a dividendelor în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial (plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare), în baza situațiilor financiare interimare. Atenţie! – situațiile financiare interimare trebuie aprobate de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, precum şi supuse auditului şi/sau verificării de cenzori, dacă în mod obişnuit, societatea trebuie să efectueze astfel de proceduri conform legii sau prin opţiune, după caz.
  • după aprobarea situaţiilor financiare anuale se efectuează o regularizare a sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar, astfel încât dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar trebuie să fie restituite în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Atenţie! – cu toate că obligaţia de restituire este la nivelul persoanelor care au încasat trimestrial dividendele, obligaţii există şi la nivelul conducerii societăţii în sensul de a dispune de toate măsurile necesare pentru a urmări recuperarea acestor sume.
  • în cazul în care sumele nu sunt restituite în termen, asociaţii/acţionarii datorează dobândă penalizatoare stabilită fie conform reglementărilor în acest sens, fie a actului constitutiv sau a hotărârii adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar încheiat, după cum este cazul în conformitate cu reglementările în vigoare. Atenţie! – dobânda penalizatoare se aplică și la nivelul societăţilor în situația neefectuării plătii diferenţelor de dividende rezultate din regularizare în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.